ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย และอุปกรณ์ป้องกัน

 

หลักการ

สารเคมีได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อันตรายจากสารเคมีได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี ความเป็นอันตรายต่อชุมชน สิ่งแวดล้อม และผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเอง และต่อปฏิบัติงาน 

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการ ในการทำงานกับสารเคมีอันตรายอย่างปลอดภัยโดยปฏิบัติได้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไว้


 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมจะได้รับทราบถึงข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถทำงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัย
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ PPE ได้อย่างถูกต้องและสวมใส่ได้เหมาะสมกับงาน

 

เนื้อหา

 • ความหมาย และประเภทของสารเคมี
 • เส้นทางที่เข้าสู่ร่างกายของสารเคมี
 • ปัจจัยการเกิดพิษ
 • การบริหารจัดการความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
 • เอกสารแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย (Material Safety Data Sheet)
 • อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในการทำงานกับสารเคมีอันตราย
 • กรณีศึกษาต่างๆ และตอบคำถาม

 

ระยะเวลา                              6  ชั่วโมง

 

จำนวนผู้ฝึกอบรม                30 ท่าน

 

วิธีการสอน  หลักสูตรนี้ออกแบบเป็นพิเศษโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน บทบาทสมมติ วีดีโอ และการบรรยายประกอบกับกิจกรรมกลุ่ม

 

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ นักอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องในโครงการอนุรักษ์การได้ยิน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หลักการ มากกว่า 90% ของการได้รับบาดเจ็บ มีสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ส่วนอีกเกือบ 10% ที่เหลือมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม ดังนั้นถ้าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงต้องให้ค...

 • หลักการ สาเหตุ หลัก ของการเกิดอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน มีสาเหตุมาจากการ การกระทำที่ไม่ปลอดภัยถึง 90 % และอีก 10% มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง เป็นสิ่งที่หลา...

 • หลักการ อันตราย จากเสียงดังก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่จำเป็นต้องให้ความ สำคัญเป็นพิเศษ เพื่อปกป้องการเสื่อมสมรรถภาพในการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ...

 • หลักการ ในสถานประกอบกิจการในกรณีที่มีสภาวะการทำงานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไปนั้น กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานใน...

 • หลักการ การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มักมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น การคาดการณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อหามา...

 • หลักการ หลายครั้งที่เราพบว่าการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุหลักมาจาก ความไม่รู้ หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆเกิดขึ้น ได้บ้าง สาเหตุเหล่านี้นำ...

 • หลักการ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) หรือ PPE เป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่สามารถป้องกัน หรือระงับอัน...
Visitors: 44,619