จิตสำนึกความปลอดภัย

หลักการ 

สาเหตุ หลัก ของการเกิดอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน มีสาเหตุมาจากการ การกระทำที่ไม่ปลอดภัยถึง 90 % และอีก 10% มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย 

ซึ่ง เป็นสิ่งที่หลายคนทราบดีอยู่แต่ทำไมการบาดเจ็บ และสูญเสียจึงได้เกิดซ้ำซาก หรือเกิดในลักษณะเดิมๆอีก เหล่านี้เป็นคำถามที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้หมดไปได้

จาก การศึกษาพบว่าเกิดจาก ทัศนคติ ความเชื่อ ความรู้ ความตระหนัก และหลักการบริหารจัดการที่ยังไม่เพียงพอ หรือไม่ถูกต้อง อันนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงจุดอันตรายต่างๆ สาเหตุพื้นฐานที่นำสาเหตุไปสู่การบาดเจ็บ และสูญเสีย
  • เพื่อ ให้ทราบขั้นตอน และวิธีการกำจัดแหล่งอันตรายโดยการสังเกต
  • เพื่อ ให้ทราบวิธีการแก้ไขให้ถูกต้องในเชิงบวก ด้วยเทคนิคต่างๆ ในการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์แบบซ้ำซาก
  • เพื่อ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร

 

เนื้อหา

  • ความหมายของความปลอดภัย, ทัศนคติ และความตระหนัก
  • จุดอันตราย และสาเหตุพื้นฐานที่นำสาเหตุไปสู่การบาดเจ็บ และสูญเสีย
  • ขั้นตอน และวิธีการกำจัดแหล่งอันตรายโดยการสังเกตที่บริษัทชั้นนำนำมาใช้
  •  วิธี การแก้ไขให้ถูกต้องในเชิงบวก ด้วยเทคนิคต่างๆ ในการป้องกันมิให้เกิด เหตุการณ์แบบซ้ำซาก
  • การ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร
  • กรณีศึกษาต่างๆ

 

ระยะเวลา                                             6       ชั่วโมง

 

จำนวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน                  30       ท่าน

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 44,619