KYT การหยั่งรู้อันตราย

หลักการ 

หลายครั้งที่เราพบว่าการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุหลักมาจาก ความไม่รู้ หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆเกิดขึ้น ได้บ้าง สาเหตุเหล่านี้นำมาซึ่งความสูญเสียต่อร่างกายและทรัพย์สินนับหลายต่อหลาย ครั้ง หรือเกิดซ้ำไปซ้ำมานั้นเกิดจากพฤติกรรมการทำงานที่ไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะการไม่ปฏิบัติตนให้ปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอให้มีจิตสำนึกความปลอดภัยจน เป็นนิสัย ในปัจจุบันมีกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานมากมายเพื่อปกป้องการบาด เจ็บ ชีวิต และความปลอดภัยให้กับลูกจ้าง ซึ่งมีทั้งที่นำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ หนึ่งในนั้นคือกิจกรรมการทำ KYT (Kiken Yochi Training) หรือการหยั่งรู้อันตรายเพื่อความปลอดภัย

วัตถุประสงค์  

 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมเข้าใจหลักการและวิธีการทำ KYT อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในความปลอดภัยในการทำงานโดยการนำ KYT มาใช้
 • เพื่อสามารถนำ KYT ไปประยุต์ใช้ในการเสริมสร้างความปลอดภัย หรือใช้งานในชีวิตประจำวันได้

 

 เนื้อหา 

 • ประวัติ  ความหมาย และประโยชน์ของการทำ KYT
 • หัวใจสำคัญของ KYT ที่ทำให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์
 • ประเภทของ KYT ชนิดต่างๆ
 • ขั้นตอนการทำ KYT
 • ฝึกปฏิบัติการทำ KYT
 • กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาในการประยุกต์ KYT ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • สรุป สอบถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

ระยะเวลา                                               6           ชั่วโมง

 

จำนวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน                    30           ท่าน

 

วิธีการสอน

 

หลัก สูตรนี้ออกแบบเป็นพิเศษโดยเน้นที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน บทบาทสมมติ  วีดีโอ  และการบรรยายประกอบกับกิจกรรมกลุ่ม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 

นักอาชีวอนามัย เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ และผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หลักการ มากกว่า 90% ของการได้รับบาดเจ็บ มีสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ส่วนอีกเกือบ 10% ที่เหลือมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม ดังนั้นถ้าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงต้องให้ค...

 • หลักการ สาเหตุ หลัก ของการเกิดอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน มีสาเหตุมาจากการ การกระทำที่ไม่ปลอดภัยถึง 90 % และอีก 10% มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง เป็นสิ่งที่หลา...

 • หลักการ อันตราย จากเสียงดังก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่จำเป็นต้องให้ความ สำคัญเป็นพิเศษ เพื่อปกป้องการเสื่อมสมรรถภาพในการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ...

 • หลักการ ในสถานประกอบกิจการในกรณีที่มีสภาวะการทำงานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไปนั้น กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานใน...

 • หลักการ การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มักมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น การคาดการณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อหามา...

 • หลักการ สารเคมีได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อันตรายจากสารเคมีได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเกิดอุบัต...

 • หลักการ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) หรือ PPE เป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่สามารถป้องกัน หรือระงับอัน...
Visitors: 44,619