JSA การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

หลักการ

การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มักมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น การคาดการณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อหามาตรการป้องกันจึงเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานอย่างปลอดภัย โดยวิธีการที่นำมาใช้อย่างแพร่หลาย และใช้งานได้จริง ใช้ง่าย และมีประสิทธิภาพนี้เราเรียกว่า “การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย” หรือ JSA (Job Safety Analysis) โดย JSA จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของประเมินความเสี่ยงประเภทต่างๆอีกด้วย 

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ อย่างเฉพาะเจาะจงให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกาทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย

 

วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้เห็นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงโดยเทคนิคการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • เพื่อให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • เพื่อปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน และปฏิบัติตามมาตรการที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงแล้ว

 

เนื้อหา 

 • ความหมายและความสำคัญของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (JSA)
 • วิธีการและขั้นตอนการทำ JSA
 • เทคนิคในการเลือกงานที่จะนำมาวิเคราะห์
 • การแตกขั้นตอนการทำงาน
 • การค้นหาอันตราย โดย P-E-M-E เทคนิค
 • การหามาตรการในการป้องกัน
 • การกำหนดมาตรฐานและวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย
 • ฝึกปฏิบัติ
 • เทคนิคการป้องกันอันตรายอันเกิดจากขั้นตอนการทำงาน
 • กรณีศึกษา และถามตอบ

 

ระยะเวลา                                            6           ชั่วโมง    

 

จำนวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน                  30           ท่าน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หลักการ มากกว่า 90% ของการได้รับบาดเจ็บ มีสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ส่วนอีกเกือบ 10% ที่เหลือมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม ดังนั้นถ้าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงต้องให้ค...

 • หลักการ สาเหตุ หลัก ของการเกิดอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน มีสาเหตุมาจากการ การกระทำที่ไม่ปลอดภัยถึง 90 % และอีก 10% มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง เป็นสิ่งที่หลา...

 • หลักการ อันตราย จากเสียงดังก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่จำเป็นต้องให้ความ สำคัญเป็นพิเศษ เพื่อปกป้องการเสื่อมสมรรถภาพในการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ...

 • หลักการ ในสถานประกอบกิจการในกรณีที่มีสภาวะการทำงานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไปนั้น กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานใน...

 • หลักการ หลายครั้งที่เราพบว่าการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุหลักมาจาก ความไม่รู้ หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆเกิดขึ้น ได้บ้าง สาเหตุเหล่านี้นำ...

 • หลักการ สารเคมีได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อันตรายจากสารเคมีได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเกิดอุบัต...

 • หลักการ อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) หรือ PPE เป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่สามารถป้องกัน หรือระงับอัน...
Visitors: 44,621