อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE)

หลักการ

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal protective equipment) หรือ PPE เป็นมาตรการหนึ่งในการคุ้มครองความปลอดภัย ในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่ไม่สามารถป้องกัน หรือระงับอันตรายทีเกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิด และ ทางผ่านได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือเกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องทราบหลักการใช้งาน ชนิด ข้อจำกัด การเลือกใช้ ตลอดจนการดูแลรักษา อย่างถูกต้อง

หลักสูตรนี้เน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยใน การทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการต่างๆ ตลอดจนนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

 

วัตถุประสงค์  

 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมจะได้รับทราบถึงความหมาย และข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมจะทราบถึงชนิดของ PPE ชนิดต่างๆ  
 • เพื่อให้ผู้ฝึกอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์ PPE ได้อย่างถูกต้องและสวมใส่ได้เหมาะสมกับงาน

 

เนื้อหา

 • ความหมาย สาเหตุที่ต้องใช้
 • ชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • PPE ชนิดต่างๆ      
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของระบบหายใจ
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของการได้ยิน
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของศีรษะ ใบหน้าและดวงตา มือและแขน เท้า
 • กรณีศึกษา ถามต่อบ กิจกรรม

 

ระยะเวลา   6 ชั่วโมง (9.00-16.00)

 

จำนวนผู้ฝึกอบรมไม่เกิน     30 ท่าน

 

เหมาะสำหรับ     เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พนักงานทั่วไป นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ PPE

 

วิทยากร อาจารย์ปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงานกว่า 10 ปี ได้รับการอบรมจาก 3M St.Paul ประเทศสหรัฐอเมริกาด้านนี้โดยเฉพาะ และมีประสบการณ์บรรยายให้แก่บริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ มาแล้วทั่วประเทศ

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • หลักการ มากกว่า 90% ของการได้รับบาดเจ็บ มีสาเหตุมาจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัย ส่วนอีกเกือบ 10% ที่เหลือมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม ดังนั้นถ้าต้องการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจึงต้องให้ค...

 • หลักการ สาเหตุ หลัก ของการเกิดอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน มีสาเหตุมาจากการ การกระทำที่ไม่ปลอดภัยถึง 90 % และอีก 10% มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่ง เป็นสิ่งที่หลา...

 • หลักการ อันตราย จากเสียงดังก็เป็นอีกหนึ่งอันตรายที่จำเป็นต้องให้ความ สำคัญเป็นพิเศษ เพื่อปกป้องการเสื่อมสมรรถภาพในการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน ตามที่ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร ...

 • หลักการ ในสถานประกอบกิจการในกรณีที่มีสภาวะการทำงานที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลเอขึ้นไปนั้น กฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานใน...

 • หลักการ การบาดเจ็บและอุบัติเหตุ มักมีสาเหตุมาจากการไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ดังนั้น การคาดการณ์เกี่ยวกับการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อหามา...

 • หลักการ หลายครั้งที่เราพบว่าการบาดเจ็บ และอุบัติเหตุนั้นมีสาเหตุหลักมาจาก ความไม่รู้ หรือไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าจะเกิดการบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆเกิดขึ้น ได้บ้าง สาเหตุเหล่านี้นำ...

 • หลักการ สารเคมีได้มีการนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมตลอดจนชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตามหลายครั้งที่อันตรายจากสารเคมีได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เช่น การเกิดอุบัต...
Visitors: 44,621